Daphnes olycka

I Rangoon råkar Daphne gå på grund. Läs om alla problem man får med reparationer och omlastning!


Daphne blir bogserad ut från Rangoons hamn. Man är på väg till Storbritannien med en last ris. När Daphne kommit ut i det långa smala hamninloppet händer en olycka. Kapten skriver:

Kl. 5.30 törnade skeppet å grund med Hastings bog i sydväst på com. cirka 150 yarddistans. ... Mersseglen och underseglen sattes och ångbåten fick en 5 tums tross från bagbords bag hvilken sprängdes. ...
Under tiden föll vattnet till 16 1/2 fot och skeppet lade sig på styrbordssidan med en betydlig kräng. Pumparna pejlades jemt och minskade vattnet till en början emedan skeppet lade sig på sidan och vattnet gick ut i slaget och kl. 8 e:m: uppgaf timmermannen, hvilken ständig pejlat pumparna, att vattnet ökade och att läckan var 3 tum per 45 minuter hvarefter styrbordspump sattes igång och ständiga länsar erhöls. ...

Söndagen 3:e Mars
Kl. 8.30. blef det åter så högt vatten att skeppet blef flott ock med tillhjelp af ångbåten bogserades ut på floden och ankrade först i 24 fot vatten. ...
Lasten har skiftat så att skeppet har en betydlig styrbords slagsida, röstjernen i styrbords fockrigg äro uppdragna och riggen slack, relingen och skandecket äro bugtiga.

Skeppet ligger utanför staden och väntar. Olyckan måste nu dokumenteras. En besiktningsman skriver i sin rapport att Daphne måste bogseras in till staden igen för att undersökas. I loggboken berättas att

sedan ofvannämnda rapport var emottagen har capten i samråd med Konsuln och lastegare på platsen, gifvit order för lots och ångbåt för att taga skeppet upp till Rangoon äfvensom annonseradt i tidningen angående magazinshyra för den del af lasten som kan blifva behöflig att lossa jemte utlossning af lasten och pråmhyra till billigaste pris.

Det blir bråttom att ordna Daphnes reparation. Loggboken berättar:

Kl 10 gick captain i land för att emottaga ingångna anbud om lossning, magazinering och återlastning af lasten och har acord blifivt uppgjort jemte contract med Mess:es Bullock Bros & Co (hvilka erbjöd de billigaste villkor). Skeppet är åter inklarerat och anstalter gjorda för lossning, magazinering, assurencer mot eldfara och återlastning af någon del eller hela lasten.

Daphne kommer nu att ligga på varv i Rangoon en tid. Hela lasten på 10397 säckar ris lastas av igen. Det blir många rapporter och besiktningar av skadan. Den 23 mars berättar loggboken att

de af konsuln förordnade värderingsmännen har i dag värderat skeppet till 25000 rupees och reparationskostnaderna till cirka 23 000, hvarom Capten telegraferat till Rederiet för att från dem och Azurandör erhålla instruction om vidare åtgöranden.

Två dagar senare, berättas att det "erhållits telegram från Rederiet att reparera... ." På eftermiddagen samma dag börjar reparationen. Rangoon hade bara några år tidigare fått telegraf. Tack vare detta kunde kaptenerna hålla kontakt med sina arbetsgivare i sina hemländer.

Reparationerna pågår både dag och natt fram till den 23 april. 80 man är anställda. Skeppet får nu en slutbesiktning och bedöms vara klart.

Nu kan Daphne lasta in sin last igen och den 6 maj börjar resan tillbaka till Europa.

 

Drivning av däck

Drivning. Att täta fartygets skrov, att "driva", var en nödvändighet för att inte ta in vatten. Detta gjordes ofta så fort man kom till en hamn.