Vad är en masugn?


 

Med masugn menas en stor ugn för malmsmältning. Svenska (de äldsta), franska och tyska masugnar har förekommit. Ur den tyska utvecklades under tidigt 1800-tal mulltimmershyttan som var relativt billig och lätt att uppföra - därför omtyckt av bergsmännen.

Hytta eller hyttbacke
Ibland användes ordet hytta eller hyttbacke och då menades förutom ugnen anläggningen runt om kring. Här fanns smedjan, kolhuset, slagghögar m.m.

Bergsmanshyttorna och hammarsmedjorna lades ned efterhand. De sista i Gästrikland togs ur bruk omkring 1890. Det som idag återstår av mulltimmerhyttorna är en del av masugnspipan och slagghögen, som t.ex. i Vibyhyttan i Torsåkers socken. Det är dag svårt att bilda sig en uppfattning om hur anläggningen såg ut när den användes. Ofta är husen runt om över hyttornas överbyggnad helt borta.

Bergsmännens masugn
I masugnen framställdes tackjärn. Mulltimmersmasugnen är en gammal typ som användes av bergsmännen. Den hade en yttre timrad träkonstruktion. Den fylldes med sand in till pipmuren, som byggdes av noggrant huggna stenar.

Bergsmännen hade fått 1000-1500 kg per dygn på tre blåsningar som gjordes i mulltimmerhyttan på 1600-talet. Bergsmännens tackjärn hade gjorts i tunna plattor som vägde ca 60-110 kilo. Det var sprött, innehöll mycket kol och föroreningar. Det kunde inte smidas. Det bearbetades därför i hammarsmedjan för att få de önskade egenskaperna.

Stångjärn från hammarsmedjan
Slutprodukten i hammarsmedjan var stångjärnet - det eftertraktade smidbara svenska järnet som man kunde tillverka så mycket av. Tackjärnet hettades därför upp igen och föroreningarna slogs ut. Det renade tackjärnet (smältan) slogs ihop och formades till stänger.

Vattenkraften var viktig
Till masugnen behövdes vattenkraft till bälgarna som blåste luft in i masugnen för att höja temperaturen. Vattenhjulet drev hammaren i hammarsmedjan.

Därför låg dessa anläggningar vid vattenfall, åtskilda eller på samma plats. Många ortnamn vittnar om gångna tiders verksamhet, t.ex. namn där hytta eller hammare ingår, t.ex. Skinnarhyttan och Hammarby.

  Detta är en masugn.
Mulltimmerhytta. Så här kunde bergsmannens masugn se ut. Den var stabilt byggd i sten med en överdel av grovt timrade stockar.