Gästriklands bergslag

När och hur bildades Gästriklands bergslag?


Gästriklands bergslag är unik i Sverige. Den ligger där den nordsvenska och sydsvenska naturen möts. Här fanns den största koncentrationen bergsmän. De kunde fortsätta sin verksamhet långt efter att alla andra bergsmän varit tvungna att ge upp den hårda konkurrensen med järnbruken.

Malm, vatten och skog
Landskapet har det mesta som behövs för en effektiv järnhantering; järnmalm, skog till kol och inte minst vattenkraft i de små bäckarna och åarna som brukade svämma över varje vår.Här finns högre terräng, skogsklädda berg med järnförande ådror, sjöar.

Privilegiebrev år 1374
Det första skriftliga dokumentet om bergsbruk i Gästrikland är ett privilegiebrev från 1374 undertecknat av Albrekt av Mecklenburg. Arkeologiska fynd visar att järnhantering har pågått mycket längre än så. Slagg från järnframställning som hittats i trakten har daterats till omkring tiden vid Kristi födelse.

Dålig malm i Torsåker
I den förhistoriska järntillverkningen användes sjö- och myrmalm som råvara. Med förbättrade metoder lyckades men efterhand tillverka järn av malm. Det första dokumenterade bergsbruket i Gästrikland var i "Torsåkers berg". Malmen var inte av bästa kvalitet, svavelhalten var alltför hög. Genom upphettning (rostning), kunde svavelmängden minska i malmen.

Ingen "riktig" bergslag
Genom privilegiebrevet år 1374 hade bergsmännen rätt att bilda bergslag. Bergslagen i Sverige var ett resultat från statens sida att, med utfärdade privilegier, styra bergshanteringen. För Gästriklands del koncentrerade sig järnhanteringen under denna tid till Torsåkers eller Gästriklands bergslag. Den omfattade socknarna Torsåker och Ovansjö i sydvästra Gästrikland.

Den sämre kvalitén på malmen gjorde att Gästriklands bergslag i statliga regler inte räknades som "riktig" bergslag. Det visade sig efterhand vara på gott och ont. Till skillnad från övriga bergslagen fick bergsmännen underkasta sig soldattjänst. Å andra sidan var de befriade från skatt på tackjärn långt in på 1700-talet.

Få handlingar under medeltiden
Eftersom så få handlingar finns bevarade från denna tid är medeltidens järnhantering höljd i dunkel. Under denna tid måste järnhanteringen ha varit stor, eftersom skatten till största delen betalades med järn. Det är först under 1500-talet och framåt som uppgifterna blir flera. År 1542 fanns i Torsåker två hyttor och fyra i Ovansjö.

600 år av bergshantering
Bergshanteringen i Torsåkers bergslag pågick alltså i mer än 600 år. Naturligtvis förändrades denna näring under denna tidsrymd. Sämre teknik byttes mot bättre - goda tider avlöste dåliga. Nya organisationsformer uppstod.

Den sista bergsmansägda hyttan i Gästrikland var Brobygge, Ovansjö socken, nedlagd 1890. Den sista hammarsmedjan var Tjärnäs i Toråkers socken, nedlagd 1890.

  Priviligiebrev för Torsåkers bergslag från  år 1374.
Priviliegiebrev. Detta är en avskrift av privilegiebrevet för Torsåker som var daterat 1374. I och med detta fick Torsåkers bergsmän rätt att bryta malm och framställa järn.

Järnstämplar från Torsåker.
Järnstämplar. Här är några av de många stämplar som användes för att märka järnet så att man skulle veta var det hade tillverkats.